PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ PRZEPROWADZENIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH MAJĄCYCH NA CELU OPRACOWANIE INNOWACYJNEJ LINII KOSMETYKÓW Z ZASTOSOWANIEM BAKTERII PROBIOTYCZNYCH IZOLOWANYCH Z MLEKA LUDZKIEGO I BIOMASY ARTHROSPIRA PLATENSIS (SPIRULINY) NA RZECZ ZAM

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-07-2020

 

Numer ogłoszenia

1247986

 

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Kielcach, ul. Zagnańska 153,
25 - 563 Kielce w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 03 lipca 2020 roku do godz. 10.00. O dochowaniu terminu decyduje data rzeczywistego doręczenia oferty w podanym terminie.
2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed przypadkowym otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

CDC POLAND Sp. z o.o.
ulica Zagnańska 153, 25-563 Kielce
Przetarg nieograniczony ofertowy na usługę przeprowadzenia badań przemysłowych mających na celu opracowanie innowacyjnej linii kosmetyków
z zastosowaniem bakterii probiotycznych izolowanych z mleka ludzkiego
i biomasy arthrospira platensis (spiruliny)”.
Nie otwierać do dnia 03 lipca 2020, do godz. 1100

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dorota Migda

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 661 208 553

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań przemysłowych mających na celu opracowanie innowacyjnej linii kosmetyków z zastosowaniem bakterii probiotycznych izolowanych z mleka ludzkiego i biomasy arthrospira platensis (spiruliny) na rzecz Zamawiającego: CDC Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: kielecki Miejscowość: Kielce

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przeprowadzenie badań przemysłowych mających na celu opracowanie innowacyjnej linii kosmetyków z zastosowaniem bakterii probiotycznych izolowanych z mleka ludzkiego i biomasy arthrospira platensis (spiruliny) na rzecz Zamawiającego: CDC Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia.
Niniejsze zamówienie będzie wykonywane w ramach projektu pod nazwą: „OPRACOWANIE INNOWACYJNEJ LINII KOSMETYKÓW Z ZASTOSOWANIEM BAKTERII PROBIOTYCZNYCH IZOLOWANYCH Z MLEKA LUDZKIEGO I BIOMASY ARTHROSPIRA PLATENSIS (SPIRULINY)” realizowanego przez Zamawiającego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ, Konkursu nr 2 „Szybka Ścieżka” w ramach Poddziałania 1.1.1.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań przemysłowych mających na celu opracowanie innowacyjnej linii kosmetyków z zastosowaniem bakterii probiotycznych izolowanych z mleka ludzkiego i biomasy arthrospira platensis (spiruliny) na rzecz Zamawiającego: CDC Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia.
Badania przemysłowe będą realizowane w dwóch etapach, które są opisane szczegółowo w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Badania przemysłowe ( pierwszy etap ) – do dnia 31 październik 2021 r.
2. Badania przemysłowe ( drugi etap ) – do dnia 31 maj 2022 r.
Termin wykonania zamówienia: 31 maj 2022 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu znajdują się w załączonej dokumentacji.

Dodatkowe warunki

1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
1) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych zamówieniem,
2) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia,
3) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i w tym zakresie złożyć stosowne oświadczenie, będące częścią oferty,
4) podpisać i złożyć oświadczenia o których mowa w ogłoszeniu.
2. Ocena spełnienia wymaganych warunków w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
• zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
• nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego z przyczyn formalnych.
2. Oferty zostaną ocenione przez Komisję Przetargową powołaną przez Zamawiającego do oceny formalnej i merytorycznej złozonych ofert w skład powołanej Komisji wchodzą nastepujące osoby:
• Robert Frańczak - Przewodniczący Komisji,
• Dorota Migda - Członek Komisji.
• dr inż. Łukasz Wajda – Członek Komisji
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawijącego w oparciu o następujące ktyterium
i jego znaczenie:
Cena – 100 %
a) Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
b) Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą.
c) Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę, Komisja Przetargowa spośród tych ofert wybierze ofertę najkorzystnijszą w oparciu o inne kryteria lub też w drodze negocjacji z tymi Oferentami.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CDC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Zagnańska 153

25-563 Kielce

świętokrzyskie , Kielce

Numer telefonu

+48697806898

NIP

7831685607

Tytuł projektu

Opracowanie innowacyjnej linii kosmetyków z zastosowaniem bakterii probiotycznych izolowanych z mleka ludzkiego i biomasy Arthrospira platensis (Spiruliny)

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0632/19-00

Drukuj