Ogłoszenie o zamówieniu na usługę przeprowadzenia analiz apoptozy/nekrozy za pomocą cytometru przepływowego mających na celu opracowanie innowacyjnej linii kosmetyków z zastosowaniem bakterii probiotycznych izolowanych z mleka ludzkiego i biomasy Arthrosp

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 01/06/2022

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/113746


Powstaje w kontekście projektu

POIR.01.01.01-00-0632/19 - „OPRACOWANIE INNOWACYJNEJ LINII KOSMETYKÓW Z ZASTOSOWANIEM BAKTERII PROBIOTYCZNYCH IZOLOWANYCH Z MLEKA LUDZKIEGO I BIOMASY ARTHROSPIRA PLATENSIS (SPIRULINY)”

Załączniki

DODANE DO OGŁOSZENIA W WERSJI 1 Z DN. 2022-06-13

 1. 1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 01/06/2022 Pobierz

 2. 2. ZAŁ.1 SPECYFIKACJA I WARUNKI ZAMÓWIENIA Pobierz

 3. 3. ZAŁ.2 WZÓR UMOWY Pobierz

 4. 4. ZAŁ.3 OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Pobierz

 5. 5. ZAŁ.4 OŚWIADCZENIE O SYTUACJI EKONOMICZNEJ Pobierz

 6. 6. ZAŁ.5 OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Pobierz

DODANE DO OGŁOSZENIA W OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI Z DN. 2022-06-14

 1. 1. ZAŁ. 1 SPECYFIKACJA I WARUNKI ZAMÓWIENIA WERSJA 2 Pobierz

Części zamówienia

 • Część 1

  PRZEPROWADZENIE BADAŃ CYTOMETRYCZNYCH

  Czy dopuszczalne oferty wariantowe

  NIE

  Przedmioty zamówienia

  • Usługa

   Usługi badawcze

   Opis

   1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie analiz apoptozy/nekrozy za pomocą cytometru przepływowego mających na celu opracowanie innowacyjnej linii kosmetyków z zastosowaniem bakterii probiotycznych izolowanych z mleka ludzkiego i biomasy arthrospira platensis (spiruliny) na rzecz Zamawiającego: CDC Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia.

   Kody CPV

   73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

   73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

   73110000-6 Usługi badawcze

   73111000-3 Laboratoryjne usługi badawcze

   Miejsca realizacji

   cała Polska

   Kraj

   Polska

   adres

   Kraj

   Polska

   Województwo

   świętokrzyskie

   Powiat

   Kielce

   Gmina

   Kielce

   Miejscowość

   Kielce

   Warunki, jakie musi spełniać oferent

   Typ

   Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

   Opis

   1) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych zamówieniem

   Typ

   Wiedza i doświadczenie

   Opis

   2) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia

   Typ

   Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   Opis

   3) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i w tym zakresie złożyć stosowne oświadczenie, będące częścią oferty

   Typ

   Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

   Opis

   4) podpisać i złożyć oświadczenia o których mowa w ogłoszeniu

  Kryteria oceny

  •  

   Czy kryterium cenowe

   TAK

   Opis

   Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium i jego znaczenie: nazwa kryterium: WAGA Cena za wykonanie całego Przedmiotu Zamówienia: 100% Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę punktów.


Drukuj