Ogłoszenie o zamówieniu nr 01/11/2022 z dnia 07.11.2022 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA PRZEPROWADZENIE PRODUKCJI KONTRAKTOWEJ MASY KOSMETYCZNEJ ORAZ KONFEKCJONOWANIE DO OPAKOWAŃ HANDLOWYCH
W RAMACH OPRACOWANIA INNOWACYJNEJ LINII KOSMETYKÓW Z   ZASTOSOWANIEM BAKTERII PROBIOTYCZNYCH IZOLOWANYCH Z MLEKA LUDZKIEGO I BIOMASY ARTHROSPIRA PLATENSIS (SPIRULINY) NA RZECZ  ZAMAWIAJĄCEGO: CDC POLAND SPÓŁKA Z O. O. 

Niniejsze zamówienie będzie wykonywane w ramach projektu pod nazwą: „OPRACOWANIE INNOWACYJNEJ LINII KOSMETYKÓW Z ZASTOSOWANIEM BAKTERII PROBIOTYCZNYCH IZOLOWANYCH Z MLEKA LUDZKIEGO I BIOMASY ARTHROSPIRA PLATENSIS (SPIRULINY)” realizowanego przez Zamawiającego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ, Konkursu nr 2 „Szybka Ścieżka” w ramach Poddziałania 1.1.1.

 Zamawiający

 

CDC POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

adres: ulica Zagnańska 153, 25 - 563 Kielce

Telefon: 504 162 852

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia nie jest prowadzone w trybie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Postępowanie odbywa się w oparciu o przepisy ustawy 23 kwietnia 1964 roku, Kodeks Cywilny w trybie przetargu nieograniczonego ofertowego, przy uwzględnieniu wyboru Wykonawcy w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie i jakościowo ofertę, z uwzględnieniem zasady konkurencyjności oraz z uwzględnieniem zapewnienia wykonania przez Oferentów wymogów stawianych przez Zamawiającego.

 

III.     Opis przedmiotu zamówienia

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie produkcji kontraktowej masy kosmetycznej oraz konfekcjonowanie do opakowań handlowych w ramach opracowania innowacyjnej linii kosmetyków z zastosowaniem bakterii probiotycznych izolowanych z mleka ludzkiego i biomasy arthrospira platensis (spiruliny) na rzecz Zamawiającego: CDC Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia.
 2. Kody cpv:

24950000-8 Specjalistyczne produkty chemiczne

79921000-6 Usługi pakowania zbiorczego

79920000-9 Pakowanie i inne usługi

 1. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia i inne warunki konieczne do spełnienia, zawiera SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)
 2. Terminy realizacji dostaw, zasady wynagrodzenia i inne istotne warunki zawiera niniejsze OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI.
 3. Załącznikiem do ogłoszenia są:
 4. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ),
 5. Wzór Umowy,
 6. Wzór oświadczenia Wykonawcy, Oferenta o zaakceptowaniu w całości i bez zastrzeżeń warunków Ogłoszenia, Specyfikacji Warunków Zamówienia, Wzoru Umowy i pozostałych załączników,
 7. Wzór oświadczenia, że Wykonawca, Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.
 8. Wzór oświadczenia, o braku powiązań pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
 9. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oraz zgodność zamówienia
  z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
 10. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 11. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

 

 1. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania całości zamówienia: do dnia 7 grudnia 2022 roku.

 1. Warunki udziału w postępowaniu

 

 1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
  • posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych zamówieniem,
  • posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia,
  • znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i w tym zakresie złożyć stosowne oświadczenie, będące częścią oferty,
  • podpisać i złożyć oświadczenia o których mowa w ogłoszeniu.
 2. Ocena spełnienia wymaganych warunków w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia.
 3. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 

 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, Wykonawca:
 2. Wypełnia i podpisuje formularz ofertowy;
 3. Składa oświadczenia będące załącznikami do niniejszego ogłoszenia;
 4. Składa dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób podpisujących ofertę, o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych;
 5. W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej
  i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia, Oferent złoży stosowne oświadczenie, będące załącznikiem do ogłoszenia.
 6. W celu potwierdzenia, że nie zachodzą powiązania osobowe lub kapitałowe pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, będące załacznikiem do ogłoszenia.

VII. Opis sposobu przygotowania oferty

 

 1. Zawartość oferty:

      1) Kompletna oferta musi zawierać:

 1. Dokumenty wymienione w ogłoszeniu,
 2. Wypełniony formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia,
  • Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści
   z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.
  • Wyżej wymienione w treści ogłoszenia dokumenty mogą być złożone
   w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę /osoby/ uprawnioną do podpisania oferty.

 

 1. Wymagania podstawowe:
 2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Oferta musi obejmować wykonanie całego przedmiotu zamówienia określonego w ogłoszeniu, nie dopuszcza się składania ofert częściowych w ramach zamówienia. Dopuszcza się wskazanie przez Wykonawcę podwykonawców dla wykonania określonych zakresów objętych zamówieniem. Dopuszczenie podwykonawców do wykonania zamówień nastąpi na zasadach określonych
  w Umowie.
 4. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszym ogłoszeniu i specyfikacji,
 5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
 6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

 1. Forma oferty
 2. Oferta musi mieć formę pisemną. Wypełniony formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia, musi zostać sporządzony w języku polskim i podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
 3. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.
 4. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.
 5. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.
 6. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje niewymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe
  o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane.
 7. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.
 8. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia powinny być złożone w formie oryginału.
 9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości.

 

 1. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wykonawca może zastrzec w ofercie, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa,

Pożądane przez Zamawiającego jest by dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy zamieścili w oddzielnej kopercie oznaczonej „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”

 

VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

 

 1. Każdy Wykonawca, Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego
  o wyjaśnienie poszczególnych warunków ogłoszenia. Pytania Wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres: CDC POLAND Spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością, ulica Zagnańska 153, 25 - 563 Kielce,

lub mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 1. Wszystkie pytania dotyczące treści ogłoszenia mogą być składane do dnia 13 listopada 2022 roku (decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego). Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone w ciągu 2 dni roboczych od dnia ich wpływu.
 2. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia przekazywane będą za pomocą maila, a oryginał dokumentu niezwłocznie dosłany pocztą. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje mailem zobowiązana jest na wezwanie strony przekazującej dokument do niezwłocznego potwierdzenia ich otrzymania.
 3. Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się
  z Wykonawcami: Katarzyna Nogal-Nowak, adres korespondencyjny: CDC POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ulica Zagnańska 153, 25 - 563 Kielce, tel. 504 162 852, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 1. Miejsce i sposób złożenia oferty.

 

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Kielcach, ul. Zagnańska 153, 25 - 563 Kielce w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 16 listopada 2022 roku do godz. 15.00. O dochowaniu terminu decyduje data rzeczywistego doręczenia oferty w podanym terminie.
 2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed przypadkowym otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

 

CDC POLAND Sp. z o.o.

ulica Zagnańska 153, 25-563 Kielce

Przetarg nieograniczony ofertowy
na przeprowadzenie produkcji kontraktowej masy kosmetycznej
oraz konfekcjonowanie do opakowań handlowych w ramach opracowania innowacyjnej linii kosmetyków z zastosowaniem bakterii probiotycznych izolowanych z mleka ludzkiego i biomasy arthrospira platensis (spiruliny)
”.
Nie otwierać do dnia 16 listopada 2022, do godz. 1600

 

 1. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

 

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert oraz wybór oferty.

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Kielcach, ul. Zagnańska 153
  w dniu: 16 listopada 2022 o godz. 1600.

Przy otwarciu ofert mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy złożyli swą ofertę
w terminie. 

Po otwarciu ofert, zostanie przez Zamawiającego podana cena całości zamówienia oraz nazwa Oferenta w odniesieniu do każdej z ofert.

 1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, po zweryfikowaniu przedstawionych ofert pod względem merytorycznym i formalnym oraz pod względem ich kompletności, nie późnej niż do dnia 16 listopada 2022, do godz. 1800 tj. do czasu zakończenia prac Komisji Przetargowej nad wyborem oferty najkorzystniejszej.
 2. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
 3. Zamawiającemu przysługuje prawo do unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego w każdym czasie bez podania przyczyny, nie później niż do dnia podpisania umowy.

 

 1. Opis sposobu obliczania ceny:

 

 1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego ogłoszenia oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej
  z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym wszelkie ewentulne podatki i inne nalezności uboczne.
 2. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Ofertowym.
 3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze umowy.

 

XII. Kryteria oceny ofert

 

 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
  • zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
  • nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego z przyczyn formalnych.
 2. Oferty zostaną ocenione przez Komisję Przetargową powołaną przez Zamawiającego do oceny formalnej i merytorycznej złozonych ofert w skład powołanej Komisji wchodzą nastepujące osoby:
  • Robert Frańczak - Przewodniczący Komisji,
  • Katarzyna Nogal-Nowak - Członek Komisji.
 3. Oferty zostaną ocenione przez Zamawijącego w oparciu o następujące ktyterium
  i jego znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

Cena za dostawę danego pakietu

100 %

 1. a) Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę punktó Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
 2. b) Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą.
 3. c) Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę, Komisja Przetargowa spośród tych ofert wybierze ofertę najkorzystnijszą w oparciu o inne kryteria lub też w drodze negocjacji z tymi Oferentami.

 

XIII. Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez Wykonawcę w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

 

 1. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego, nie wcześniej jednak, niż po zakończonym ewentualnym postępowaniu odwoławczym, z uwzględnieniem postanowień projektu Umowy.
 2. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił w niej nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających z ogłoszenia, Zamawiający ofertę odrzuci i:
  • może wybrać inną ofertę spełniającą kryteria nie podlegającą odrzuceniu, która była kolejną w rankingu, po ofercie odrzuconej,
  • może postępowanie unieważnić.

 

XIV.  Środki ochrony prawnej

 

 1. Informacje ogólne.

Oferentom, których oferty zostały odrzucone, przysługują następujące środki odwoławcze:

 1. Odwołanie do Komisji Przetargowej z wnioskiem o ponowne przeanalizowanie złożonej przez Wykonawcę oferty.

Odwołanie musi mieć formę pisemną w jezyku polskim. Odwołanie składa się na adres ul. Zagnańska 153, 25-563 Kielce, z dopiskiem „Odwołanie do Komisji Przetargowej”, w terminie 2 dni roboczych od dnia powiadomienia Oferenta o wyniku postępowania przetargowego. 

Po złożonym odwołaniu Komisja Przetargowa zobowiązana jest w terminie 2 dni roboczych od dnia wpłynięcia odwołania, przedmiotowe odwołanie rozpoznać
i zawiadomić o wyniku rozstrzygnięcia Oferenta wnoszącego odwołanie.
W przypadku uwzględnienia odwołania, Zamawiajacy może powtórzyć postępowanie przetargowe, lub też może zmienić decyzję co do wybranej oferty, jeśli będzie to wynikało z zaleceń Komisji Przetargowej.

W przypadku nieuwzględnienia odwołania, Oferentowi przysługuje zażalenie na czynności Komisji Przetargowej.

 1. Zażalenie na czynności Komisji Przetargowej przysługuje wyłącznie na nieuwzględnienie odwołania Wykonawcy, lub na odrzucenie odwołania z uwagi na uchybienie terminu.

Zażalenie na czynności Komisji wnosi się bezpośrednio do Zarządu Spółki CDC POLAND Sp. z o.o w terminie 2 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy, decyzji Komisji Przetargowej, na adres – ul. Zagnańska 153, 25-563 Kielce, z dopiskiem „Zażalenie na rozstrzygnięcie Komisji Przetragowej”

Zarząd Spółki rozpatruje złożone zażalenie na czynności Komisji.

Zarząd Spółki rozstrzyga o złożonym zażaleniu. W przypadku jego uwzględnienia zawiadamia niezwłocznie Komisję Przetargową oraz Zamawiającego o wyniku
i zaleceniach dalszego postepowania przetargowego.

W przypadku nieuwzględnienia zażalenia, Zarząd zawiadamia Oferenta o wyniku postepowania odwoławczwgo.

 1. Od decyzji Zarządu Spółki nie przysługują dalsze środki odwoławcze.

 

 1. Postanowienia końcowe.

 

 1. Specyfikacja Warunków Zamówienia, Wzór umowy oraz pozostałe dokumenty konieczne do złożenia oferty są do odbioru w siedzibie Spółki Zagnańska 153, 25-563 Kielce, od dnia 7 listopada 2022 roku w dni robocze poniedziałek – piątek,
  w godzinach pomiędzy 8-15. Możliwe jest udostępnienie przez Zamawiającego wzorów dokumentów (Załączniki do ogłoszenia) w formie elektronicznej.
 2. Niniejsze ogłoszenie wraz z załącznikami zostało opublikowane w dniu 7 listopada 2022 roku w Bazie Konkurencyjności oraz na stronie internetowej cdcpoland.pl
 3. Niniejsze ogłoszenie zawiera łącznie 7 ponumerowanych stron.

 

XVI. Wykaz załączników.

 

Załącznik nr 1 – Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz ze wzorem Formularza Ofertowego.

Załącznik nr 2 – Wzór umowy.

Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia Wykonawcy, Oferenta o zaakceptowaniu w całości i bez zastrzeżeń warunków Ogłoszenia, Specyfikacji Warunków Zamówienia, Wzoru Umowy i pozostałych załączników.

Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia Wykonawcy, Oferenta o sytuacji ekonomicznej
i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań.

 

 

 

 

Zamawiający:    7 listopada 2022 r.

.......................................................................................................................................................................

                            Data, pieczęć, podpis


Drukuj